شیعیان و اهل سنت هردو از کتاب خدا و سنت پیامبر الهام می‌گیرند
1398/7/16
"صابر طعیمه":
شیعیان و اهل سنت هردو از کتاب خدا و سنت پیامبر الهام می‌گیرند
"صابر طعیمه": میان شیعه و سنى در اصول کلى اختلافى نیست ... اختلاف تنها بر سر فروع است که شبیه به اختلاف میان خود مذاهب اهل تسنن (شافعى، حنبلى و ...) می باشد.
 "صابر طعیمه": میان شیعه و سنى در اصول کلى اختلافى نیست ... اختلاف تنها بر سر فروع است که شبیه به اختلاف میان خود مذاهب اهل تسنن (شافعى، حنبلى و ...) می باشد.