شعر چهله انقلاب
1397/11/13
شعر چهله انقلاب

شعری از ماموستا جلال مرادی ؛ امام جمعه موقت بیجار و مسئول دفتر مسئول مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور

چهل رمزی بس بزرگ است و عظیم          از علامات واشارات حکیم
چهل باید بگذرد تا یک نبی                      وحی گردد بر روانش منجلی
خلوت موسی سبب شد بعداز این               هفت لوح از آسمان آید زمین
چون گذشته چهل سال از انقلاب                مایه ی عز وکمال است این نصاب
چهل سال از انقلاب ما عجیب                   دید بر خود ازفراز وز نشیب
صد هزاران لاله ی گلگون کفن                جانفشانی کرده بر دشت ودمن
جنگ تحمیلی وبمباران بعث                    حامیانش آمریکا دیو نحس
چون درخت انقلاب پر بار شد                 روزگار دشمنانش تار شد
حیله های دشمنان کور دل                       گشته خنثی در میان آب وگل
در شتاب علم مشهور ملل                      نام ایران می درخشد بر قلل
شهر وقریه کوه ها ودشت و در                در صفا وصلح خفته بی خطر
امتیاز آب وگاز وبرق را                       گوی سبقت برد زغرب وشرق را
زحمت فرزانگان در هر علوم                 شیمی وفیزیک ،حساب ونجوم
برگ زرینی است در تاریخ ما                سایه افکن گشته ما را این هما
لرزه بر اندام دشمن می فتد                    چون به گوشش نام ایران می خورد
موشک های نقطه زن چون خارها          می رساند بر عدو آزارها
خوکفایی هم وغم نخبگان                     نور امید است در دل بی گمان
طرح سد سازی مثالی دیگرست            همچو تاج پر نگینی بر سر است
قلب ما با عشق ایران زنده است           عشق گر در دل نباشد مرده است
جشن جمهوری واستقلال ما                 مایه ی دلگرمی آمال ما
نام حق بر پرچم ما آشکار                  شد منور آسمان این دیار
جا ء الحقُ ظلمتِ باطل شکست            حلقه ی این سلسله از هم گسست
آسمان پر ستاره میهنم                         ای که دل بسته به تو جان وتنم
بوعلی وجابر وفارابی ات                      بوسعید وبو ریحان رازی ات
سربلندی داده ما را هر زمان                 زنده بادا نام ایران در جهان

شاعر: جلال مرادی ؛امام جمعه موقت شهرستان بیجار