1396/6/6
منهاج الطالبین وعمده المفتین
یحیی بن شرف الدین بن مری بن حسن حزامی دمشقی حورانی نووی ، ملقب به محیی الدین و مکنی به ابوزکریا. از اکابر علما و محدثین مذهب شافعی و از زهاد قرن هفتم است .
یحیی بن شرف الدین بن مری بن حسن حزامی دمشقی حورانی نووی ، ملقب به محیی الدین و مکنی به ابوزکریا. از اکابر علما و محدثین مذهب شافعی و از زهاد قرن هفتم است . وی به سال ۶۷۶ هَ . ق . در مولد خود نوای دمشق در حدود ۴۵سالگی درگذشت. او دارای تألیفات زیادی است شماری ازان بدین شرح است:۱- الاذکار المنتخبه من کلام سیدالابرار، معروف به حیلهالابرار. ۲- الاربعون حدیثا النوویه. ۳- التبیان فی آداب حملهالقرآن . ۴- التقریب و التفسیر لمعرفه سنن البشیر النذیر. ۵- تهذیب الاسماء و اللغات ، در رجال . ۶- روضهالطالبین و عمده المفتین ، در فقه شافعی . ۷- ریاض الصالحین من کلام سیدالمرسلین . ۸- مقاصدالنووی . ۹- المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج . ۱۰- منهاج الطالبین وعمدهالمفتین .