چالش های موضوع وحدت امت اسلامی
1399/6/16
چالش های موضوع وحدت امت اسلامی
از نگاه شيعه (واقعی ) راهبرد وحدت جهان اسلام و همبستگی ملل مسلمان جهان اسلام می تواند زمينه موثري براي آمادگی در جهت تحقق انديشه حكومت متحد جهانی مهدوی و حرکتی فعال در جهت اجرايی کردن اصل انتظار فرج باشد.

اگر بپذیریم که در وضعیت موجود الزامات ناشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در محدوده سرزمینی ایران و برای دولت - کشور جمهوری اسلامی ایران است و مخاطبان این قانون نیز مردم مسلمان ایران هستند که در سرزمین ایران زندگی می کنند و در ویژگیهای تاریخی ، نژادی ، آداب و رسوم و ... با یکدیگر اشتراکاتی دارند که به عنوان عوامل پیوند دهنده آنها محسوب می شود و تحت حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و دارای تابعیت ایرانی هستند و در دوران مدرن زندگی می کنند، بسیاری از چالش های درونی و بیرونی را درباره تشکیل امت واحده اسلامی با مشورت، همه پرسی ، رفراندوم و...که در همان قانون اساسی پیش بینی شده حل می کنند.

چالش های مساله وحدت امت اسلامی ، در سطح دروني با برگزاری نشست هاي عالمانه مشترك پيروان مذاهب اسلامي پيرامون مسايل اختلافي و تضارب آرا و انديشه ها در فضاي صميمانه و علمي محقق خواهد شد.

دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قاعده کلی حفظ نظام اسلامی در صورت تزاحم منافع ملی و منافع امت اسلامی، موظف است با توجه به آموزه های دین مبین اسلام و اصول دوم و یازدهم قانون اساسی، منافع امت را مقدم دارد.

اما اگر تقدم منافع امت اسلام و چشم پوشي از منافع ملت ایران، موجب تزلزل در اركان حاكميت و اساس نظام اسلامي شود تکلیف چیست؟در اینجا قاعده (اهمّ و مهمّ) مطرح می شود که قاعد‌ه‌ای فقهی- عقلی است که در بعضی از ابواب فقهی مطرح شده است؛ فقیهان امامیه و غیر ایشان بر قبول تقدیم اهم بر مهم اتفاق نظر دارند و آن را یکی از ضروریات دین بر شمرده‌اند.

تقابل و تضاد در دیدگاه شیعه و سنی، امری گفتمانی است و از یک گفتمان به گفتمان دیگر متفاوت می شود؛ اما در این میان جریان های شیعی مخالف شیعه اصیل  از جمله جریان انحرافی غلات و جریان شیرازی ها هم در سال های دور و هم در سال های اخیر اعلام موجودیت کرده اند که بیشتر دست پرورده استعمار انگلیس هستند.

 از نگاه شيعه  (واقعی ) راهبرد وحدت جهان اسلام و همبستگی ملل مسلمان جهان اسلام می تواند زمينه موثري براي آمادگی در جهت تحقق انديشه حكومت متحد جهانی مهدوی و حرکتی فعال در جهت اجرايی کردن اصل انتظار فرج باشد.

نویسنده: حسن محمد کیا